Skolens værdier


Adfærd og omgangstone


Definition:
Adfærd forstås som den måde at omgås og tale med hinanden på, der opbygger respekt og tillid.
Omgangstonen skal udbygge og afspejle dette.
Elevansvar:

 • accept og respekt for andres forskellighed
 • være lydhør i forhold til kammerater og lærere
 • indgå i konfliktløsning

Læreransvar:

 • give rum for elevernes forskellighed
 • give eleverne redskaber til konfliktløsning og selv deltage i den

Forældrenes ansvar:

 • lære barnet om betydningen af lydhørhed (lære barnet at være lydhør)
 • opdrage barnet med og til at have respekt for andre

Skolens ansvar:
Skal gribe ind i forhold til misligholdelse af ovennævnte. Skal ske ved samtale og i denne rækkefølge

 • lærer og barn/elev
 • klasselærer og barn/elev
 • skoleleder og barn/elev
 • klasselærer, skoleleder, barn/elev og forældre.

Under punkt 1 til 3 holdes forældrene løbende orienteret.


Beherskelse af kulturteknikker

Definition:
Beherskelse af kulturteknikker forstås som sociale og faglige kompetencer, som gør os i stand til at fungere i dagligdagen og i vores omverden. Vi opfatter sociale og faglige kompetencer som hinandens forudsætninger.


Målsætninger for eleverne:
Det er væsentligt at eleverne tilegner sig almene/sociale kulturteknikker som:

 • af føle stolthed
 • at kunne fordybe sig
 • at kunne lytte
 • at kunne føle empati
 • at have ambitioner
 • at tage udfordringer

Det er også væsentligt at eleverne tilegner sig faglige kulturteknikker som:

 • at kunne læse
 • at kunne skrive
 • at kunne regne
 • at beherske fremmedsprog
 • at kommunikere skriftligt og mundtligt i et nuanceret sprog
 • at beherske grundlæggende IT
 • at beherske naturvidenskabelige metoder

Handleplaner for eleverne:

 • at eleverne skal lære god skik (f.eks. opførsel i større forsamlinger)

Målsætninger for personalet:

 • personalet skal beherske de kulturteknikker som eleverne skal tilegne sig

Handleplaner for personalet:

 • personalet skal fremstå som - og håndhæve - det gode eksempel samt give eleverne en forståelse for kulturteknikkernes baggrund

Handleplaner for skolen:

 • at udbygge samarbejdet om indskolingen
 • at fastholde præcise læseplaner og strategier (f.eks. læsestrategi)

 
 
Demokratiforståelse i skolesammenhæng

Definition:
Den enkeltes ret og pligt til at indgå i fællesskabet.

Forudsætningen herfor er:

 • demokratiet skal fungere inden for de rammer, som skolen afstikker
 • den enkelte tager ansvar for sig selv og fællesskabet og involverer sig deri
 • den åbne samtale med hinanden er det vigtigste kommunikationsredskab. Samtalen fordrer begrundelser og argumenter
 • respekt for det enkelte menneske
 • respekt for fælles aftaler
 • respekt for mindretallet
 • respekt for den demokratiske proces og tiden hertil

Målsætninger for eleverne:

 • bibringe en kulturel/historisk forståelse for at bevidstgøre om demokratiets vilkår
 • gennem samtale at nå en "vinder-vinder" situation og derved tilgodese de sociale og faglige mål, som elever og lærer stiller op
 • den enkelte elev lærer at påtage sig ansvar for sig selv og andre i forhold til egne evner
 • træne eleverne i demokratiske spilleregler
 • respekt for fælles aftaler
 • styrke elevernes selvværd

Handleplaner for eleverne:

 • elevrådet deles i 2 elevråd - for de små og for de store
 • tilrettelægge elevrådet/elevrådenes kompetence
 • eleverne trænes i kommunikationens vilkår

Målsætninger for personalet:

 • gennem samtale at nå en "vinder-vinder" situation
 • i ord og handling at vise demokratisk sindelag

Handleplaner for personalet/skolen:

 • at træne egen og hinandens evne til refleksion og kommunikation via kursusforløb i reflekterende kommunikation

 
Kreativitet

Definition:
At kunne udtænke og gennemføre handlinger ud fra:

 • det anderledes
 • det utraditionelle
 • nye kombinationer
 • respekt for det enkelte menneske
 • originale påfund

Målsætninger gældende for personalet:

 • åbenhed over for det anderledes og det mangfoldige
 • skabe rammer for det kreative, f. eks. via tankegangen om de mange intelligenser
 • turde kaos
 • omstillingsparat

Målsætninger gældende for eleverne:

 • turde kaos i en målrettet proces
 • åbenhed over for det anderledes og det mangfoldige
 • skabe rammer for det kreative
 • parat til at andre praksis

Målsætninger gældende for forældrene:

 • turde kaos
 • være omstillingsparat
 • acceptere og skabe rammer for det kreative

Målsætninger gældende for skolen:

 • skabe rammer for åbenhed over for det anderledes og det mangfoldige
 • skolen skal tilgodese/opprioritere muligheder som fremmer kreativitet (f.eks. materialer, forløb, skolekomedie m.m.)
 • skolen skal fastholde nytænkning af skolens grundholdninger

Handleplaner gældende for personalet:

 • personalet skal belønne den kreative tilgang og det kreative udtryk
 • teamsamarbejdet skal omfatte den kreative vinkel i planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb
 • den enkelte lærer skal i skoleårets løb inddrage kreativitet som hovedsynsvinkel på mindst et forløb
 • emneugen skal tilrettelægges så kreativitet også indgår
 • arbejde med reflekterende kommunikation og udbrede den til eleverne
 • relevant videreuddannelse
 • appetitvækkere på pædagogisk forum om f.eks. ideer, undren, kurser
 • inddrage og tilgodese arbejdet med de mange intelligenser i undervisningen
 • åbenhed over for nye initiativer/tiltag
 • se muligheder inden for de givne fysiske rammer

Handleplaner gældende for eleverne:

 • vælge samarbejdspartnere ud fra interesser og arbejdsopgaver frem for lystprincippet
 • eleverne skal opstille mere end en løsning og acceptere, at der findes flere
 • deltage i kommunikationsøvelser
 • vise vilje til at overskride egne grænser

Handleplaner gældende for forældrene:

 • deltage i foredrag og/eller diskussion med henblik på at videreudvikle forældrerollen
 • skal støtte og bidrage med anderledes/utraditionelle ideer og kontakter
 • give børnene plads og støtte til at overskride egne grænser

Handleplaner gældende for skolen:

 • give uddannelsesmuligheder som inspiration/kompetenceudvikling
 • opfordre til søgning af utraditionelle kurser
 • afsætte midler til konkrete forløb - jf. undervisningsudvikling
 • gennemføre forældrearrangementer.

 
Lektier

Definition:
Lektier er hjemmearbejde

Elevernes ansvar:

 • sørge for at lektier er læst
 • sørge for at lektier er lavet i god kvalitet
 • sørger for at lektier er parat til aftalt tid
 • sørger for at holde sig orienteret om lektier ved fravær

Lærerens ansvar:

 • giver lektier for til alle i hele skoleforløbet - mængden afpasses den enkelte elev
 • lektiernes kvalitet vurderes at læreren
 • læreren giver besked til hjemmet om uacceptable forhold

Forældrenes ansvar:

 • er medansvarlige for, at børnene laver deres lektier
 • er ansvarlige for, at børnene har gode forhold til lektielæsning - tid, hjælp og ro
 • sørger for, at lektier prioriteres før fritidsinteresser og erhvervsarbejde
 • er forpligtet til at give besked til læreren, hvis de iagttager problemer med lektierne

Skolens forpligtelse:

 • skal gribe ind i forhold til misligholdelse at ovennævnte.

Livsmod

Definition:

 • at have lyst og mod til at deltage i (skole)livet og kunne handle alene og sammen med andre.
 • at have en positiv indstilling til dagens udfordringer og til andre mennesker også når de byder på vanskeligheder
 • at have lyst og mod til at tro på eget livs muligheder

Målsætninger gældende for personalet:

 • at fremstå som det gode eksempel
 • at lære at fejltagelser giver basis for ny læring
 • at kunne se modgang som en udfordring

Målsætninger gældende for forældrene:

 • at kunne se modgang som en udfordring

Målsætninger gældende for eleverne:

 • at kunne se modgang som en udfordring

Handleplaner gældende for eleverne:

 • træne eleverne i at finde handlemuligheder eller søge hjælp til det
 • træne eleverne i kommunikation og konfliktløsning

Handleplaner gældende for personalet:

 • opkvalificere iagttagelsesevne for så vidt angår elevernes velbefindende
 • opstille handlingsforslag til problemers/situationers løsning

Handleplaner gældende for forældrene:

 • sammen med skolen at opstille handleplaner ved konfliktløsning

Handleplaner gældende for skolen:

 • målrette/skabe gode betingelser for konflikthåndtering
 • opstille handlemuligheder til problemers/situationers løsning.

 
Læring

Definition:
Læring forstås som de processer eleven gennemgår og det samlede udbytte han/hun har af sin skolegang. Forudsætning: Læring er ofte betinget af samarbejde og af respekt for fællesskabet, hvilket er et ansvar for lærer, elev og forældre.

Elevansvar:

 • deltage aktivt og forpligtende i undervisningen
 • påtage sig udfordringer på kanten af egen kunnen
 • indgå i målsætning, evaluering af målsætning og ny målsætning

Læreransvar:

 • tilrettelægge undervisningen med henblik på den enkelte elevs muligheder
 • give udfordringer til den enkelte elev
 • at evaluere elevens læring og drøfte den med elev og forældre

Forældreansvar:

 • at motivere for læring
 • tale med barnet om arbejdets positive elementer - arbejdsglæde (at investere sine kræfter)
 • lære barnet nødvendigheden af selvaktivitet som basis for læring

Skolens ansvar:

 • at skabe rammerne for et læringsmiljø der muliggør ovenstående og at forpligte de involverede parter til at indgå i det
 • skal gribe ind i forhold til misligholdelse af ovennævnte

 
Selvværd

Definition:
At have et positivt og realistisk selvbillede.

Mål:

 • at understøtte opbygningen af elevens selvbillede. Herunder evnen til at kunne/ville erkende egne styrker og svagheder og handle herefter
 • at elevens selvværd skal opbygges i en omverdensforståelse baseret på empati og samarbejde

Målsætninger gældende for personalet:

 • at reagere på elevens handlinger og ikke på forforståelsen af eleven
 • forståelsen af barnet og arbejdet med det baseres på et mangesidet intelligensbegreb
 • at målsætninger opstilles i forhold til den enkelte elevs realistiske muligheder og understøttes med positive tilkendegivelser

Målsætninger gældende for forældrene:

 • at reagere på barnets handlinger og ikke på forforståelsen af barnet

Målsætninger gældende for eleverne:

 • at forstå, at personlig udvikling er en fortsat proces

Handleplaner for personalet:

 • at opstille målsætninger for og med eleverne (faglige og sociale mål, individuelt og som klasse)
 • at give underbygget positiv/negativ kritik
 • at målsætninger opstilles i forhold til den enkelte elevs realistiske muligheder og understøttes med positive tilkendegivelser
 • at formidle tydelige målsætninger til elever og forældre
 • at opnå et realistisk billede af eleven sammen med forældrene

Handleplaner for forældrene:

 • at opnå et realistisk billede af barnet sammen med personalet
 • at støtte barnet med interesse for skolegangen, lektielæsningen m.m.

Handleplaner for eleverne:

 • at deltage aktivt i opstilling af målsætningerne og i gennemførelsen af dem

 
Skolefritidsordningen

Ansvarlighed

Definition:
Alle i SFO er ansvarlige for, at der er rum og åbenhed til hinandens forskelligheder.

Målsætninger vedr. de personlige og sociale forhold:

Målsætning for børnene:

 • At være gode kammerater
 • At tage konsekvenser af egne handlinger
 • At acceptere hinandens forskelligheder
 • At deltage i fællesskabet
 • At deltage aktivt i aktiviteter

Målsætning for forældrene:

 • At støtte op om barnets trivsel og hverdag i SFO
 • At kommunikere med personalet, både mundtligt og skriftligt (samtaler, tilmeldingslister, sedler osv.)
 • At støtte barnets valg af aktiviteter

Målsætning for personalet:

 • At sørge for tryghed, tillid, rum for forskellighed og åbenhed
 • At planlægning sker i god tid og efterfølgende overholdes
 • At oparbejde et optimalt samarbejde med:
 • Børn, forældre, kollegaer og tværfaglige teams
 • At bruge hinandens faglige kompetencer
 • At udvise engagement i det pædagogiske arbejde
 • At arbejde ud fra skolens værdigrundlag

Handleplaner indenfor de personlige og sociale forhold:

Handleplaner for børnene:

 • At lægge mærke til hinandens ansigtsudtryk og kropssprog
 • At overveje aktivitetsønsker før man vælger
 • At holde øje med info-tavlen
 • At passe på ting lånt fra andre
 • At passe på fælles lokaler og ting
 • At viderebringe beskeder til/ fra SFO og hjemmet

Handleplaner for forældrene:

 • At informere SFO hvis der sker forandringer i barnets liv (skilsmisse, dødsfald, flytning, stress osv.)
 • At kommunikere med SFO om barnets trivsel derhjemme
 • At læse og udfylde sedler - og sende dem retur til SFO rettidigt
 • At barnets garderobe indeholder tøj der passer til vejret (regntøj, gummistøvler, skiftetøj osv.)
 • At støtte op om barnets valg af aktiviteter

Handleplaner for personalet:

 • At udvise engagement og positivitet i forhold til alle
 • At orientere i god tid (via intranet, aktivitetstavlen, sedler med hjem, børnemøde og når børnene er til stede i SFO)
 • At benytte forskellige pædagogiske modeller, eksempelvis SMTTE-modellen
 • At møde børnene og vurdere situationer ud fra forskelligheder
 • At arbejde sammen med hinandens stærke og svage sider
 • At samarbejde med skolens lærere og teams omkring børnene

Målsætninger vedr. inventar og de materielle forhold:

Målsætning for børnene:

 • At passe på SFO’s inventar
 • At passe på egen garderobe
 • At sørge for egen hygiejne
 • At SFO er et ryddeligt og rart sted at være

Målsætning for forældrene:

 • At lære deres barn at rydde op efter sig selv
 • At barnets garderobe ser præsentabel ud

Målsætning for personalet:

 • At der er legetøj, spil og materialer i SFO
 • At SFO er et ryddeligt og rart sted at være
 • At børnenes garderober overordnet ser præsentable ud

Handleplaner vedr. inventar og de materielle forhold:

Handleplaner for børnene:

 • At passe på det legetøj de leger med
 • At holde orden i egen garderobe og ting lånt fra andre
 • At rydde op efter sig selv
 • At vaske hænder efter toiletbesøg og før spisning

Handleplaner for forældrene:

 • At hjælpe deres børn med at huske på oprydning
 • At det nødvendige skiftetøj forefindes (regntøj, skiftetøj osv.)

Handleplaner for personalet:

 • At legetøjet er af god kvalitet svarende til børnenes behov og alder
 • At hjælpe børnene med oprydning i SFO og SFO’s lokaler
 • At klargøring til nyt skoleår foregår i god tid


Respekt:

Definition:
Alle i SFO udviser gensidig respekt for hinanden.

Generel målsætning:

 • Alle overholder de til enhver tid gældende aftaler for SFO.
 • Vi accepterer hinandens forskelligheder samt respekterer hinandens stærke og svage sider.
 • Vi møder hinanden på en anerkendende måde.

Målsætning for børnene:

 • De udviser empati for hinanden og taler til hinanden på en respektfuld måde.

Målsætning for forældrene:

 • De taler respektfuldt til børn, andre forældre samt personalet.
 • De respekterer pædagogernes rolle i børnenes hverdag.
 • De udviser respekt for vores arbejde.

Målsætning for personalet:

 • Vi respekterer hinandens stærke og svage sider.
 • Vi bidrager aktivt til det daglige pædagogiske arbejde.
 • Vi respekterer det enkelte barns udviklingstrin og baggrund.

Handleplan på det generelle plan:

 • Hvis man ikke kan deltage i en aftalt aktivitet, skal man give besked i god tid af hensyn til det pædagogiske arbejde.
 • I den daglige kontakt skal vi tage hensyn til hinanden, og der skal gives plads, så alle er en naturlig del af gruppen og fællesskabet.
 • Alle bidrager til den fælles oprydning og passer på vores lokaler og ting.

Handleplaner for børnene:

 • Børnene skal tale respektfuldt - dvs. ingen nedsættende bemærkninger, ingen bandeord eller øgenavne.
 • De skal komme i SFO lige så snart de får fri fra skole.
 • De skal lære at vente til det bliver deres tur.
 • De løser deres konflikter på en hensigtsmæssig måde dvs. uden slag, spark eller nedsættende bemærkninger. Hvis de ikke selv kan løse konflikten, skal de kalde på en voksen.

Handleplaner for forældrene:

 • De stoler på, at vi professionelle kan tage vare på deres børn i SFO-tiden og griber ikke til selvtægt i forhold til andres børn.
 • De læser de informationer, der kommer fra SFO – både via skolens hjemmeside samt de udleverede sedler.
 • De respekterer de deadlines SFO har i forbindelse med seddelaflevering o.l.

Handleplaner for personalet:

 • Vi skal behandle andre med respekt og tale respektfuldt. Vi taler f.eks. med børnene og ikke til dem.
 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin f.eks. i forhold til planlægning af aktiviteter.
 • Vi skal være velforberedt til møder og deltage aktivt og velovervejet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
 • Vi skal være troværdige og tydelige voksne, som fortæller om vores egne grænser.
 • Vi er bevidste om børnenes livsverden og skal som voksne være gode rollemodeller; bl.a. i forbindelse med eget sprog.
 • Vi skal tage ansvar for at guide børnene i, hvad der er god tone og adfærd.


 
Skolefællesskab

Definition:
Et skolefællesskab består af personalets, forældrenes og elevernes samarbejde/samvær om undervisning og social udvikling. Det sker i et ansvarlighedsforhold indbyrdes i grupperne og disse imellem, således at alle bidrager til fælles værdier, mål og handlinger med forældrene og personalet som de voksne forbilleder. Skolefællesskabet bygger på skolens samlede værdigrundlag.

Målsætninger for lærere/pædagoger:

 • opbygge en fællesskabsfølelse i skolen og i andre sammenhænge

Handleplaner for lærere/pædagoger:

 • fortsatte og udbyggede pædagogiske diskussioner (udveksling af pædagogiske holdninger og erfaringer)
 • pædagogiske dage med fagligt/tværfagligt indhold (f.eks. kurser lavet for hinanden)
 • fastholde primære fagudvalg og pædagogiske dage (primære fagudvalg skal formidle deres arbejde)
 • skolen skal skabe flere fælles personalearrangementer med mødepligt
 • fællesskab skal være den overordnede præmis for emneuger, og der skal arbejdes på tværs af klasser

Målsætninger for eleverne:

 • at være aktive deltagere i skolefællesskabet

Handleplaner for eleverne:

 • morgensamling, hvor eleverne er medansvarlige
 • tilknytte 0. klasse til 5. årgang som læsevenner/skolevenner ved fællesarrangementer
 • elevråd medansvarlige for indhold i arrangementer
 • opprioritere elevrådsarbejdet (f.eks. møder i skoletiden)
 • eleverne skal medinddrages i konfliktløsning

Målsætninger for forældrene:

 • at være aktive deltagere i skolefællesskabet med barnets tarv for øje

Handleplaner for forældrene:

 • forældrene som undervisere ved pædagogiske dage for personalet
 • forældrene som undervisere i emneuger

Handleplaner for skolen:

 • emneuger på tværs af klasser - fælles emne/tema
 • skolefest
 • morgensamling
 • fælles idrætsdag/alternativ idrætsdag
 • forandre trimdagen, så alle elever er på samme sted
 • arrangere foredrag/arrangementer/højskole for forældre
 • hele skolen ud af huset arrangementer (f.eks. fælles lejrskole, teaterbesøg, koncerter, sportskonkurrence, strand/skovtur, fælles trimdag)
 • tidligere kolleger inviteres en gang om måneden (1. torsdag i måneden) og til sommerfesten.

 

Undervisningsparat

Definition:
At være undervisningsparat vil sige at eleven møder veludhvilet, velforberedt og medbringer det nødvendige skoleudstyr (bøger, pennalhus, kontaktbog, tøj m.m.)

Elevernes ansvar:

 • møder i god tid til undervisningens begyndelse
 • deltager aktivt i undervisningen
 • er velforberedt til alle fag
 • medbringer det nødvendige skoleudstyr

Lærerens ansvar:

 • læreren sørger for, at undervisningen er velforberedt og veltilrettelagt
 • læreren taler med eleven om uacceptable forhold
 • læreren kontakter forældrene, hvis der iagttages uacceptable forhold

Forældrenes ansvar:

 • er medansvarlige for, at børnene møder til tiden
 • er medansvarlige for, at børnene er undervisningsparate
 • skal vedvarende holde sig orienteret om og tale med børnene om den daglige skolegang
 • skal til stadighed sørge for at motivere børnene for skolegang
 • skal kontakte læreren, hvis der opstår problemer i barnets skolegang

Skolens forpligtelse:

 • stiller det nødvendige undervisningsudstyr til rådighed
 • skal gribe ind i forhold til misligholdelse af ovennævnte

 
Åbenhed

Definition:
Åbenhed er viljen, evnen og forpligtelsen til at indgå i samtale uden forbehold. I begrebet åbenhed indgår desuden viljen og evnen til at kunne give og modtage konstruktiv kritik med tilhørende ændring af praksis. Forudsætningen for åbenhed må være: Tillid, tryghed, lydhørhed og gensidig respekt.

Målsætninger for eleverne:

 • være indstillet på at være lydhør over for at kunne modtage konstruktiv kritik/vejledning
 • være indstillet på forandring og nye tiltag
 • være imødekommende over for andres synspunkter og holdninger
 • eleverne skal grundlæggende opfatte lærernes henvendelser som positivt begrundet

Handleplaner for eleverne:

 • eleverne skal deltage i evalueringssamtalerne fra 6. klasse
 • eleverne skal sammen med forældrene forberede sig til evalueringssamtalerne
 • elever med vanskeligheder skal konkret inddrages i problemløsninger, f. eks. ved selv at formulere, hvad der skal stå i kontaktbogen
 • eleverne skal deltage i udarbejdelsen af klassens regelsæt

Målsætninger for forældrene:

 • forældrene er forpligtet til at informere skolen om forhold der har betydning for barnets og klassens trivsel
 • forældrene er forpligtet til at være åbne og lydhøre over for konstruktiv kritik af ens barn
 • forældrene skal være imødekommende over for andre forældres synspunkter og holdninger
 • forældrene skal være indstillet på forandring og nye tiltag