Skolens selvevaluering 2015

 
Skolens selvevaluering foregår i en cirkulær proces med inddragelse af bestyrelse, ansatte, forældre og elever.
 
Faglighed.
Evalueringen foregår ved hjælp af skolens karaktersystem, hvor såvel det faglige resultat som elevens arbejdsindsats, samarbejdsevne og forventninger til egen indsats bedømmes. Desuden vurderer forældre og barn udbyttet af undervisningen i alle fag. Denne vurdering foregår årligt og forud for evalueringssamtalen i efteråret.
Desuden evalueres i forbindelse med grundskolens afsluttende prøver i 9. og 10. klasse efter de gældende regler herfor, ligesom de opnåede resultater for skolens elever kan findes via link fra skolens hjemmeside til undervisningsministeriets statistiske oplysninger over alle skoler.
Der opstilles desuden efter-og videreuddannelsesplaner for skolens ansatte og de fornødne midler til opfyldelse afsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning.
Der testes løbende i dansk og matematik – testresultaterne er lærerens værktøj til planlægning af undervisningen og den nødvendig differentiering heri. Skolen anvender diverse faglige test og i nogen udstrækning Nationale Test.
 
Socialt.
Der stilles forventning til elevernes adfærd og omgangstone. Såvel ansatte som forældre er forpligtet til at deltage i opdragelsen af måden, hvorpå man omgås i skolesammenhæng. Der udarbejdes undervisningsmiljøvurdering efter reglerne herom og således, at elever og klasselærere får en aktiv rolle i udarbejdelsen.
Tilløb til mobning behandles af relevante medarbejdere, skolens ledelse og om fornødent barnets forældre. Der er ikke tolerance i forhold til mobning.
 
Tidlig indsats.
Skolen prioriterer tidlig indsats højt i faglig og social sammenhæng.
Dette sker ved
 • tildeling af ekstra timer udenfor skemaet til børn med behov herfor sammen med deres lærer i faget. Dette finder især sted i de yngste årgange.
 • uddannelse af vejledere på udvalgte områder. For indeværende i dansk, matematik og sproglig udvikling.
 • obligatorisk ekstradansk for tosprogede elever i bhv.kl. – 3. årgang.
 • direkte specialundervisning, som igangsættes straks behovet konstateres. Skolepsykologisk Rådgivning inddrages i sagsforløbet så tidligt som muligt, men indsatsen iværksættes straks.
 • Skolepsykologen inddrages i arbejdet dels med den konkrete elev via indstilling dels ved tre årlige møder, hvor indsatsen i forhold til de aktuelle elever drøftes. Mødet har deltagelse af skolepsykologen, specialundervisningslærere og skolebestyreren
I forbindelse med enhver indsats inddrages forældrene og det søges afklaret, hvordan forældrene kan medvirke i arbejdet.
 
Skolens udvikling.
I forbindelse med målsætning og evaluering af skolens udvikling inddrager bestyrelsen personalet mest muligt.
Dette sker ved
 • et fællesseminar over to dage ca. hvert andet/tredie år, hvor der opstilles status over skolens nuværende situation og målene for den kommende periode. Efterfølgende inddrages alle medarbejdere i opfyldelsen af målsætningerne i nedsatte grupper. Alle skolens pædagogiske og administrative medarbejdere samt skolens bestyrelse deltager.
 • en sideløbende udvalgsstruktur – såkaldte PUF-udvalg (pædagogiske udviklingsfora) – der vælger faglige eller fagpædagogiske områder til evaluering og fornyelse. Alle skolens pædagogiske medarbejdere deltager
 • medarbejderudviklingssamtaler mellem den enkelte ansatte og skolebestyrer.
 • et årligt heldags strategimøde for bestyrelse og ledelse, hvor følgende punkter evalueres og målsættes:
  • - bestyrelsens sammensætning, funktion og arbejdsområde
  • - skolens interessenter
  • - ledelsens funktion og arbejdsopgaver
  • - skolens pædagogiske udvikling
  • - skolefritidsordningen
  • - skolens profil
  • - efter –og videreuddannelse
  • - elevtal
  • - skolens fysiske rammer
  • - principper for lokal løndannelse for lærere
  • - personalepolitik
  • - undervisningsudvikling
  • - skolens vision
  • - økonomi
  • Dette strategimøde tilføres løbende nye punkter.
Skoleårene 2013/14 og 2014/15 har krævet en del opmærksomhed fra alle parter for at implementere de nye tjenestetidsregler for lærere.
 
I skoleåret 2013/14 gennemførtes en evaluering af skolens værdier i praksis. Evalueringen blev gennemført ved spørgeskemaer og fællesmøder for ansatte, trivselsundersøgelse blandt elever og cafemøde for forældre. Det overordnede spørgsmål var: ” Hvilke værdier oplever du i din daglige skolegang/ dit daglige arbejde/ dit barns skolegang?”
Efterfølgende er svarene blev systematiseret og hold op mod skolens nedskrevne værdisæt. Der kunne konstateres, at skolens daglige virke foregår i stor overensstemmelse med det nedskrevne værdisæt. Se også dette punkt på hjemmesiden.
 
I skoleåret 2013/14 har skolens PUF-udvalg (Pædagogisk Udviklingsfora planlagt og evalueret følgende emner:
 • Forbedret brug af elevintra.
 • Evaluering af førskole og skolestart.
 • Matematik geogebra for alle årgange.
 • Danskfaglige discipliner i overbygningen.
 • Prøveformens betydning for årsplanen i dansk – målsætning, anvendelse og evaluering i overbygningen.
 • Nye prøveformer i matematik.
 
Overskriften på det fællespædagogiske arbejde er i skoleåret 2014/15 Faglighed, og derfor har der været afholdt kursus i de nye Fælles Mål med henblik på at gøre disse fælles mål til et planlægningsværktøj ved udarbejdelse af årsplaner og undervisningsforløb. Alle lærere er forpligtet til at opstille mindst 4 årsplaner og 4 undervisningsforløb i samarbejde med kolleger. Sfo-personalet udfolder overskriften Faglighed i mere deltaljerede mål –og procesbeskrivelser for de planlagte aktiviteter i fritidsordningen.
 
Evaluering af den enkelte elev:
Der gennemføres samtaler med hvert barn og dets forældre mindst 1 gang årligt. Hertil øvrige forældremøder. I overbygningen mindst 2 samtaler årligt. For elever med faglige eller sociale vanskeligheder gennemføres det antal samtaler, der er nødvendigt. Samtalen / samtalerne er basis for aftaler mellem barn, forældre og skole om den nødvendige indsats.
 
Fra 6. klasse gives karakterer. Dels fagkarakterer efter 12-skalaen, dels en bedømmelse af elevens indsats, krav til egen indsats, samarbejdsevne og trivselsmæssige forhold. Karakterbladet sendes til hjemmet forud for første samtale, hvorefter elev og forældre udfylder deres vurdering af skolegangen. Der er hermed skabt basis for selve samtalen.
 
Elever med faglige problemer tilbydes ekstra undervisning udenfor elevens normale skema. Såfremt denne indsats ikke giver fornøden fremgang, inddrages skolepsykologen. Forældre og skolen aftaler løbende indsats og rammer for forløbet.
 
Bestyrelsen har ud over ovennævnte tiltag desuden vedtaget følgende målsætninger:
 
 • Skolens fagtimetal skal justeres i forhold til Folkeskolereformen.
 • Bestyrelsen vil søge de fysiske rammer udvidet – enten ved køb eller evt. nybygning med henblik på bl.a. at skaffe flere grupperum.
 • Der skal desuden gennemføres et ventilationsprojekt for Nyenstad i 2015.
 • Skolen skal fastholde et højt efteruddannelsesniveau. Skoleleder skal være opsøgende i forhold til at forudse kommende uddannelsesbehov samt få relevante medarbejdere inddraget.
 • Elevrådet skal inviteres med til enkelte bestyrelsesmøder.
 
Næste selvevaluering finder sted den 6. november 2015.