Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering foregår i en cirkulær proces med inddragelse af bestyrelse, ansatte, forældre og elever.

Faglighed.

Evalueringen foregår ved hjælp af skolens karaktersystem, hvor såvel det faglige resultat som elevens arbejdsindsats, samarbejdsevne og forventninger til egen indsats bedømmes. Desuden vurderer forældre og barn udbyttet af undervisningen i alle fag. Denne vurdering foregår årligt og forud for evalueringssamtalen i efteråret.

Desuden evalueres i forbindelse med grundskolens afsluttende prøver i 9. og 10. klasse efter de gældende regler herfor, ligesom de opnåede resultater for skolens elever kan findes via link fra skolens hjemmeside til undervisningsministeriets statistiske oplysninger over alle skoler.

Der opstilles desuden efter-og videreuddannelsesplaner for skolens ansatte og de fornødne midler til opfyldelse afsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Der testes løbende i dansk og matematik – testresultaterne er lærerens værktøj til planlægning af undervisningen og den nødvendig differentiering heri. Skolen anvender diverse faglige test og i nogen udstrækning Nationale Test.

 

Socialt.

Der stilles forventning til elevernes adfærd og omgangstone. Såvel ansatte som forældre er forpligtet til at deltage i opdragelsen af måden, hvorpå man omgås i skolesammenhæng. Der udarbejdes undervisningsmiljøvurdering efter reglerne herom og således, at elever og klasselærere får en aktiv rolle i udarbejdelsen.

Tilløb til mobning behandles af relevante medarbejdere, skolens ledelse og om fornødent barnets forældre. Der er ikke tolerance i forhold til mobning.

 

Tidlig indsats.

Skolen prioriterer tidlig indsats højt i faglig og social sammenhæng.

Dette sker ved

 • tildeling af ekstra timer udenfor skemaet til børn med behov herfor sammen med deres lærer i faget. Dette finder især sted i de yngste årgange.
 • uddannelse af vejledere på udvalgte områder. For indeværende i dansk, matematik og sproglig udvikling.
 • obligatorisk ekstradansk for tosprogede elever i bhv.kl. – 3. årgang.
 • direkte specialundervisning, som igangsættes straks behovet konstateres. Skolepsykologisk Rådgivning inddrages i sagsforløbet så tidligt som muligt, men indsatsen iværksættes straks.
 • Skolepsykologen inddrages i arbejdet dels med den konkrete elev via indstilling dels ved tre årlige møder, hvor indsatsen i forhold til de aktuelle elever drøftes. Mødet har deltagelse af skolepsykologen, specialundervisningslærere og skolebestyreren

I forbindelse med enhver indsats inddrages forældrene og det søges afklaret, hvordan forældrene kan medvirke i arbejdet.

 

Skolens udvikling.

I forbindelse med målsætning og evaluering af skolens udvikling inddrager bestyrelsen personalet mest muligt.

Dette sker ved

 • et fællesseminar over to dage ca. hvert andet år, hvor der opstilles status over skolens nuværende situation og målene for den kommende periode. Efterfølgende inddrages alle medarbejdere i opfyldelsen af målsætningerne i nedsatte grupper. Alle skolens pædagogiske og administrative medarbejdere samt skolens bestyrelse deltager.
 • en sideløbende udvalgsstruktur – såkaldte PUF-udvalg (pædagogiske udviklingsfora) – der vælger faglige eller fagpædagogiske områder til evaluering og fornyelse. Alle skolens pædagogiske medarbejdere deltager
 • medarbejderudviklingssamtaler mellem den enkelte ansatte og skolebestyrer.
 • et årligt heldags strategimøde for bestyrelse og ledelse, hvor følgende punkter evalueres og målsættes:
- bestyrelsens sammensætning, funktion og arbejdsområde
- skolens interessenter
- ledelsens funktion og arbejdsopgaver
- skolens pædagogiske udvikling
- skolefritidsordningen
- skolens profil
- efter –og videreuddannelse
- elevtal
- skolens fysiske rammer
- principper for lokal løndannelse for lærere
- personalepolitik
- undervisningsudvikling
- skolens vision
- økonomi

 

Dette strategimøde tilføres løbende nye punkter.

Målsætningsseminaret 15.-16. marts og bestyrelsens evalueringsdag d. 10.11. 2012 har givet anledning til følgende evalueringsforhold:

 1. Skolens samlede pædagogiske IT-kompetence skal øges.

Som et led i skolens fællespædagogiske arbejde har der i skoleåret 2011/2012 været gennemført interne kurser i brugen af digitale tavler og gennemført fælles planlagte undervisningsforløb.

I skoleåret 2012/2013 fortsættes forløbet med nyt kursusindhold, hvor andre digitale medier – mobiltlf. og Ipads – inddrages. Alle lærere skal beskrive brugen i form af en aktivitet/et undervisningsforløb. Der evalueres efterfølgende.

 

Desuden er der nedsat følgende evalueringsgrupper (PUF-udvalg)

 1. Planlægning af revurdering af skolens værdisæt i skoleåret 2013/2014 med inddragelse af forældre, bestyrelse og ansatte. Udvalget skal fremlægge arbejdsplanen forår 2013.

 2. Gennemførelse af matematikprojekt i skolens indskoling. Gennemførelsen sker med indledende oplæg og afsluttende evaluering ved Pernille Pind og en gruppe af skolens matematiklærere og matematikvejleder. Gennemføres i skoleåret 2012/2013.

 3. Skolens læselæringsstrategi evalueres og opdateres. Styregruppen er skolens læsevejledere. Ny formulering fremlægges forår 2013 og implementeres efterfølgende.

 4. Der gennemføres en systematisering af tekstmaterialet til folkeskolens afgangsprøve i dansk. Deltager er dansklærere i overbygningen. Arbejdet færdiggøres forud for prøven maj/juni 2013.

 5. Som forberedelse til skolestart 01.08. 2013 udarbejdes en plan for tidlig skole/sfo-start pr. senest 01.04. 2014.

 6. Planen skal – såfremt den umiddelbare forældreinteresse er tilstrækkelig – kunne iværksættes pr. 01.04. 2013.

 7. I forlængelse af arbejdet med det samlede pædagogiske personales IT-kompetence , skal en arbejdsgruppe specifikt arbejde med anvendelsen af mobiltelefoner, Ipads og tablets i undervisningen. Gruppes arbejde fremlægge i slutningen af skoleåret 2012/2013.

 8. I forlængelse af skolens forventninger til elevernes kost, skal en arbejdsgruppe udarbejde forslag til driften af skolens bod. Forslaget fremlægges senest foråret 2013.

 

Evaluering af den enkelte elev:

Der gennemføres samtaler med hvert barn og dets forældre mindst 1 gang årligt. Hertil øvrige forældremøder. I overbygningen mindst 2 samtaler årligt. For elever med faglige eller sociale vanskeligheder gennemføres det antal samtaler, der er nødvendigt. Samtalen / samtalerne er basis for aftaler mellem barn, forældre og skole om den nødvendige indsats.

Fra 6. klasse gives karakterer. Dels fagkarakterer efter 12-skalaen, dels en bedømmelse af elevens indsats, krav til egen indsats, samarbejdsevne og trivselsmæssige forhold. Karakterbladet sendes til hjemmet forud for første samtale, hvorefter elev og forældre udfylder deres vurdering af skolegangen. Der er hermed skabt basis for selve samtalen.

Elever med faglige problemer tilbydes ekstra undervisning udenfor elevens normale skema. Såfremt denne indsats ikke giver fornøden fremgang, inddrages skolepsykologen. Forældre og skolen aftaler løbende indsats og rammer for forløbet.

 

Bestyrelsen har ud over ovennævnte tiltag desuden vedtaget følgende målsætninger:

 1. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afklare, hvordan der kan tilføres mere fysisk aktivitet i skoledagen.

 2. Bestyrelsen vil søge de fysiske rammer udvidet – enten ved køb eller evt. nybygning med henblik på bl.a. at skaffe flere grupperum.

 3. Skolen skal fastholde et højt efteruddannelsesniveau. Skoleleder skal være opsøgende i forhold til at forudse kommende uddannelsesbehov samt få relevante medarbejdere inddraget.