Tilsynserklæring vedr. Marie Jørgensens Skole (461043), 2014

Tilsynserklæringen er udfærdiget på baggrund af ”lov om friskoler og private grundskoler” og besøg på Marie Jørgensens skole.

I 2014 har tilsynet omfattet:

  • besøg på skolen den 21. maj og den 22. september
  • overværelse af undervisningen i dansk i 1. b, musik i 3. b, dansk i 7.a, idræt 7.b, fysik 7. b og matematik 8.b.
  • drøftelse af dagens undervisning med de involverede lærere før eller efter undervisningen for så vidt angår niveau og sammenhængen med fagenes mål.
  • observation og vurdering af elevernes engagement, deltagelse og tilegnelse af undervisningen.
  • samtaler med enkelte elever vedrørende undervisningen, de anvendte læremidler, lektier mm.
  • drøftelser med skoleleder Poul Knudsen vedrørende skolens pædagogiske og faglige udvikling, niveauet for efter- og videreuddannelse, bygningsindretning, fagenes timetal, økonomi og prioriteringen af læremidler.

Under dette års tilsynsbesøg har jeg registreret stor variation i metodevalg og organisering, således at begge dele har understøttet det givne fags formål og elevernes læring. Eksempelvis fysikundervisning der varierer mellem auditorieundervisning, elevernes egne forsøg, drøftelse og sammenligning af resultater i små grupper og opsamling i plenum. Matematikundervisning hvor opgaver og opgaveløsninger indledningsvis og undervejs overvejes og drøftes parvis eller i små grupper, hvorefter de fælles løsninger anvendes i praksis i elevernes egne GPS-løb med brug af smartphones. Idrætsundervisning med høj intensitet blandt såvel drenge som piger. En undervisning hvor eleverne hele tiden bliver udfordret i forhold til udholdenhed, boldforståelse, placeringsevne og vigtigheden af et velfungerende samspil eller musikundervisning der sætter fokus på puls, rytme og flow i en variation mellem dans, sang og spil i en og samme time.
Undervisning med et stort drive.

I forhold til de anvendte undervisningsmidler har de varieret mellem forlagsproducerede undervisningssystemer, lærerens eget materiale og inddragelsen af digitale hjælpemidler i form af tablets, smartphones med tilhørende Apps og undervisningsportaler.
Undervisningssystemerne udskiftes i takt med fagets udvikling. Eksempelvis er matematiksystemet udskiftet til Kontext, der er up to date, fagligt udfordrende og analyseret og vurderet af skolens matematiklærere til at være dækkende i forhold til de forenklede fælles mål i matematik.

Der er iværksat et analyse- og udviklingsarbejde blandt lærerne med henblik på fælles overvejelser og videndeling i forhold til de nye forenklede mål for at være på forkant med mål og forventninger til den faglige udvikling, således at der kan disponeres derefter. Et udtryk for velfungerende interne samarbejdsstrukturer.

Den faglige læring er vægtet højt på Marie Jørgensens Skole. Det understøttes af en kultur omkring læring og undervisning, hvor lektier opfattes som en naturlig del af undervisningen og elevernes læring både blandt lærere og elever.

Jeg har undervejs kunnet konstatere at undervisningssproget er dansk, at undervisningen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og at undervisningen og elevernes generelle standpunkt i fagene står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 


__________________________________
Dato         Michael Graugaard
                  Tilsynsførende