Vision - skoleprofil

 

Vision: Marie Jørgensens Skole driver skole på en måde, der sætter vore elever i stand til efter endt skolegang at

 • kunne vælge den uddannelse, de ønsker

 • være socialt kompetente og demokratisk dannede

 • være i besiddelse af en god arbejdsmoral

 • have lyst til fortsat læring

For at nå visionen bygger skolegangen på

 • fagligt højt niveau og faglig udfordring

 • daglig tryghed og fællesskab

 • tolerance og gensidig respekt

 • tidlig indsats fagligt og socialt

 • at forløse det enkelte barns potentiale og alsidige udvikling

 • demokratisk dannelse

Dette udmøntes via

 • stort undervisningstimetal

 • dannelsesfaget ” Dannelse til Demokrati” fra bhv.klasse til 10. årgang

 • fagligt kompetente undervisere

 • tidssvarende materiale og materiel

 • et nært og tillidsfuldt skole-hjemsamarbejde

 • aktiv brug af lektier

 • ekstratilbud udenfor normalskemaet

 • ordentlige omgangsformer

 • aktivt medvirkende SFO

 • obligatoriske lejrskoler ca. hvert andet år

Skolens profil er socialt afbalanceret og understøtter uddannelsesmæssigt mønsterbrydere

Vi forventer af forældre, at de følger deres børns skolegang og understøtter den. Bl.a. ved at sikre at barnet er undervisningsparat, sætter rammer for lektielæsning og drøfter skoledagen med barnet og understøtter arrangementer i klassen, sfo og skolen.