Bestyrelsesarbejde på Marie Jørgensen Skole.

Bestyrelsesarbejde er for alle forældre, det kræver absolut ingen andre forudsætninger end at være forælder til et eller flere børn på skolen. Det er her vi forældre har muligheden for at få indflydelse på vores og fremtidige børns skolegang på Marie Jørgensens Skole.

Du vil som bestyrelsesmedlem få en masse viden og baggrundsinformation for mange af de daglige beslutninger og udfordringer, der er med at drive en skole i dagens Danmark. Bestyrelsen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt, så eventuelle personfølsomme oplysninger forlader ikke bestyrelseslokalet.

Den vigtigste opgave for bestyrelsen er, sammen med forældre, elever og skolens ansatte, fortsat at udvikle og tilpasse det værdigrundlag Marie Jørgensens Skole drives på baggrund af.

Bestyrelsesår:
Et ”bestyrelsesår” starter og slutter i forbindelse med det årlige Forældrekredsmøde i oktober. Efter Forældrekredsmødet konstitueres bestyrelsen med en formand, næstformand og 3 menige medlemmer. Udover den ordinære bestyrelse tilstræbes det, at der altid er 2 suppleanter.
Suppleanterne deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i møder og lignende, dog uden at have stemmeret.
For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er højst 2 medlemmer/suppleanter på valg hvert år.

Bestyrelsesmøder:
Der afholdes hvert år 5-6 bestyrelsesmøder, som typisk starter kl. 19:00 og vi bruger 1-2 timer på hvert møde. På bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen: skoleleder, viceskoleleder og to repræsentanter for de ansatte. Efter hvert møde serveres der smørebrød.
Udover bestyrelsesmøderne afholdes hvert år et strategimøde en lørdag fra kl. 9 til 15.

Strategimøde:
På det årlige strategimøde deltager SFO-lederen tillige med bestyrelsen og skolens ledelse.
Strategidagen giver os mulighed for at gå lidt dybere ned i forskellige emner:

 • Hvordan skal vi takle en eventuel reduktion i skolens statstilskud?
 • Skal vi købe en naboejendom?
 • Hvor mange elever skal der være i hver klasse?
 • Ændring af timetal i et fag?

Overordnet økonomi:
Som bestyrelsesmedlem er du medansvarlig for skolens økonomi. Der informeres på alle bestyrelsesmøder om skolens økonomiske situation, og som bestyrelsesmedlem vil du blive involveret, hvis der opstår en ekstraordinær situation. Ellers vil det være formanden og skolelederen, som har denne opgave.

Overordnet pædagogik (ansættelser/afskedigelse) – deltagelse i ansættelsesudvalg (et medlem)
Som bestyrelsesmedlem, kan du få opgaven at være med i ansættelsesudvalget, og derved være med til at ansætte/afskedige lærere. I denne opgave ligger der læsning af ansøgninger, samtaler og udvælgelse af den rette lærer til den enkelte stilling.

Deltagelse i pædagogiske dage
Hvert andet år afholdelse der pædagogiske dage. Der er tale om et to dages seminar, som holdes uden for skolen. Deltagere er skolens medarbejdere, ledelse og bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne deltager i det omfang, de har mulighed for det, da seminaret foregår i normal arbejdstid.
Seminaret foregår typisk torsdag kl. 14:00 til fredag 14:00. Det er skolelederen og viceskolelederen som planlægger, hvor de pædagogiske dage skal foregå.
Rigtig godt og givtigt for både ansatte og bestyrelse.

Deltagelse i lønudvalg (pt. formand og næstformand)
Formand samt næstformand deltager sammen med skolelederen og viceskolelederen i drøftelse omkring lønudviklingen på skolen.

Formand
Formanden er det bestyrelsesmedlem, der har den største arbejdsbyrde, og de typiske opgaver er:

 • Repræsentation af skolen ved årsmøder og begivenheder på skolen
 • Årsberetning
 • Regnskabsmøder med revisor
 • Opstille dagsordner i samarbejde med skolelederen
 • Jævnlige samtaler med skolelederen om status på skolen
 • Lede bestyrelsesmøderne
 • Bistå ledelsen ved vanskelige sager

Næstformand
Er stedfortræder for formanden i dennes fravær og deltager i lønudvalget.

Skulle bestyrelsesarbejdet have vakt interesse, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for yderligere information.