Retningslinjer for tilsyn

Forældrekredsen vælger tilsynsførende for en fireårig periode. Før valget skal forældrene sikre sig, at tilsynsførende besidder de nødvendige kvalifikationer til at kunne varetage tilsynet. Herunder at kunne vurdere det faglige niveau.

Tilsynsførende aflægger skolen mindst 2 årlige besøg for så vidt angår direkte undervisningstilsyn. I årets løb skal tilsynet have omfattet dansk, matematik og engelsk. Desuden andre fag efter eget valg.

Den tilsynsførende udtaler sig om faget Dannelse til Demokrati for så vidt angår dets bidrag til opfyldelse af skolens målsætning.

Tilsynet skal specifikt udtale sig om følgende:

 • i fagene dansk, matematik og engelsk
 • andre fag efter eget valg
 • den valgte pædagogiske udvikling og dens støtte til faglighed
 • ressourcer anvendt på videreuddannelse og styrkelse af faglighed
 • sammenhængen mellem slutmål, delmål og opnåelsen af faglighed
 • prøveresultater
 • fagenes timetildeling

I sin bedømmelse sammenholder tilsynsførende indtrykkene fra sine besøg på skolen med eksempelvis elevernes opnåede karakterer, timetal i fagene, læseplaner, fremmødeprotokoller, skolens budget og regnskaber og samtaler med lærere og ledere.

Skolen som helhed:

 • skolens pædagogiske udvikling
 • niveauet for efteruddannelse
 • bygningsrenovering og indretning
 • den økonomiske tilrettelæggelse

Tilsynet planlægges hvert år af tilsynsførende og skoleleder, der fremlægger tilsynsplanen for skolens bestyrelse.

Tilsynsførende afgiver beretning på skolens generalforsamling. Beretningen offentliggøres i førstkommende årsskrift og lægges desuden på skolens hjemmeside.